RODZINNE MODLITWY W RÓŻNYCH OKOLICZNOŚCIACH

 

MODLITWA O ŁASKĘ RODZICIELSTWA

Boże, od którego każde ojcostwo pochodzi! Oddajemy się Tobie na rodzicielską służbę. Spraw, aby nasza miłość była miłością płodną. Pobłogosław naszej jedności i uczyń ją owocującą. Daj nam zdrowe, udane dzieci. Przenieś na nie wszystko, co jest w nas dobrego. Spraw, abyśmy je dobrze wyposażyli do życia i rozwoju. Błogosław im, niech będą Twoje od pierwszej chwili poczęcia. Czuwaj nad nimi. Przygotuj nas do wypełniania rodzicielskich zadań. Rozszerz nasze serca! Daj nam ofiarność, cierpliwość i wyrozumiałość. Naucz nas umiejętności wychowawczych. Spraw, aby dzieci nasze rosły ku Twojej chwale i wypełniały Twoją wolę.Matko Najświętsza! Uczyń nas w przyszłości dobrymi rodzicami.

MODLITWA RODZICÓW OCZEKUJĄCYCH DZIECKA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze, Stwórco i Miłośniku Życia! Ty powołujesz nas do kontynuacji Twego stwórczego dzieła. Tobie zawierzamy nasze dziecko. Pozwól nam dobrze przygotować się do jego narodzin. Spraw, abyśmy wsparci Twoją łaską, wiernie wypełniali nasze rodzicielskie obowiązki.Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, która z taką czułością otaczałaś Jezusa, Swego Syna, ochraniaj nasze dziecko i nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA MATKI OCZEKUJĄCEJ DZIECKA

Maryjo, Matko Dobrej Rady, Ciebie proszę o pomoc, aby dziecko moje, dopiero co poczęte, stało się radością naszego domu, narodu i Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA MATKI W STANIE BŁOGOSŁAWIONYM

Umiłowany, niebieski Ojcze. Dziękuję Ci, że udzieliłeś mi łaski noszenia i dania życia. Przygotowałeś we mnie tajemnicę życia i za nią pragnę Ciebie wielbić.Pozwól mi więc dojrzale dziękować za ten wielki dar. Uświęć ofiarę mojego wysiłku, stań przy mnie w trudnej godzinie, daj, abym mężnie wytrwała i zrodziła zdrowe dziecko. Z mężem zawierzamy je Twojej ojcowskiej miłości i przyjmiemy wszystko, co przyjdzie nam wykonać i wycierpieć. Udziel mi dobrych, czystych myśli, abym karmiła moje dziecko nie tylko swoją krwią, lecz także Twoją łaską i prawdziwą miłością.Nie dozwól nam nigdy zapomnieć, że dziecko zostało nam powierzone i ma się stać dzieckiem Bożym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA OJCA W INTENCJI OCZEKIWANEGO DZIECKA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze, Stwórco i Miłośniku życia, Ty powołujesz nas do kontynuacji Twego stwórczego dzieła. Tobie, który jesteś Miłością, powierzam nasze dziecko.Racz obdarzyć go zdrowiem, pozwól mu cieszyć się darem Twej łaski i doprowadź je do pełni życia w Twojej miłości.Spraw, abyśmy wsparci Twą łaską, wiernie wypełnili nasze obowiązki i zadania względem dziecka, którym nas chcesz obdarzyć.Niech nasza rodzina stanie się żywym Kościołem Twego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki. Amen.

MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI

Boże, który powołując nas do małżeństwa, raczyłeś je wzbogacić potomstwem, polecamy Ci gorąco nasze najukochańsze dzieci. Oddajemy je pod Twą ojcowską opiekę, aby wzrastały w Twej świętej bojaźni, wiodły życie prawdziwie chrześcijańskie i przyniosły pociechę nie tylko nam, ale i Tobie, naszemu Stwórcy, i Ojczyźnie. Spójrz, Panie, wśród jakich ludzi się obracają. Udziel im, Panie, pomocy i obrony, nam zaś dopomóż, abyśmy świadomi niebezpieczeństwa, jakie nam grozi, przykładem naszego życia i obyczajów, najdoskonalszym zachowaniem świętych praw Twoich i Twego Kościoła, zdołali ich doprowadzić ścieżkami cnoty i Twoich przykazań do nieba, gdzie będziemy sławić Ciebie na wieki. Amen.

MODLITWA W INTENCJI STARSZYCH RODZICÓW ZMĘCZONYCH ŻYCIEM

Panie, Boże Wszechmogący, który wybrałeś za matkę Twego Syna Najświętszą Maryję Pannę, spraw, bym znalazł(a) tyle siły i pogody, by przyjąć w nasz dom rodziców mojej żony (mojego męża). Spraw, abym zawsze im służył(a) jak syn (córka), bez buntu moje zdrowie i czas. Daj, abym był(a) wyrozumiały (a) i cierpliwy(a) dla ich starości, abym do końca z godnością człowieka wierzącego w Ciebie spełniają  przyjęte obowiązki  ich opiekunów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA DZIECI ZA RODZICÓW

Wszechmogący, wieczny Boże, - dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi. Po Tobie, Boże, zawdzięczam im najwięcej. Oni byli Twoimi współpracownikami w daniu mi życia ciała i nadprzyrodzonego życia duszy, oni włożyli i wkładają wiele troski o moje zdrowie, wykształcenie i wychowanie. Spraw, Panie, abym   umiał   docenić   ich starania i był zawsze wdzięczny. Ty zaś łaską swoją racz wynagrodzić ich trud. Daj im zdrowie i wszystkie łaski, które są im potrzebne do szczęścia i zbawienia. Dla mnie zaś, Boże Ojcze,  daj być dla nich pociechą, wspomóż mnie, bym ich kochał, szanował i zawsze im dopomagał.   Boże  Ojcze,  wysłuchaj   modlitwy  swojego dziecka i błogosław we wszystkim moim rodzicom i całej naszej  rodzinie,  aby stanowiła jedno  serce i jedną duszę w Chrystusie, Panu naszym. Amen.

MODLITWA ZA CHOREGO W RODZINIE

Ojcze niebieski, spójrz na N., członka mojej rodziny, który zachorował. Popatrz na jego duchowe i cielesne cierpienia. Pozwól mu doznać Twojej pomocy, aby służył Ci w zdrowiu duszy i ciała, jeśli się to zgadza z Twoją wolą. Racz więc sprawić, by znalazł siłę w zaufaniu do ojcowskiej Twej ręki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁEGO W RODZINIE

Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania. Wprawdzie przygniata nas konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane, będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom ziemskiego pielgrzymowania - będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna.O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszała nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj inas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA W KRYZYSIE MAŁŻEŃSKIM

Ojcze nasz, zwracamy się do Ciebie z pokorną i gorącą modlitwą. Ty połączyłeś nas nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy pozostali sobie wierni aż do śmierci. Nie wiem, jak to możliwe, że osoby, które się miłują, a na pewno kiedyś miłowały, mogą się tak wzajemnie, tak boleśnie ranić.Boże, pośpiesz na pomoc sercu mojemu. Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński, jak wiele jeszcze muszę się uczyć i jak wiele przecierpieć. Uczyń mnie wielkodusznym, bym umiał przebaczać. Daj mi cierpliwość, bym zdołał przetrwać. Wzmocnij moje słabnące siły, uchroń zagrożoną miłość. Niech poprzez doświadczenie wzmacnia się i dojrzewa, a minie zły czas.Panie mój, chcę pozostać wiernym, aż do końca. Amen.

RODZINNE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO

Zaleca się, aby w rodzinie było czytane Pismo Święte w miarę możliwości codziennie, a przynajmniej raz w tygodniu. Jako spotkanie ze Słowem Bożym, dobrze jest poprzedzić czytanie modlitwą.

MODLITWA PRZED RODZINNYM CZYTANIEM PISMA ŚWIĘTEGO

Ojcze światła, prawdziwe światło pochodzi od Ciebie! My, ludzie, możemy prawdziwe światło tylko przyjąć, ale nie dawać. Ześlij Twe światło w nasze dusze, abyśmy Cię poznali, Ciebie kochali i w miłości ku Tobie stali się szczęśliwi. Amen.albo:Duchu Święty, Boże, słowo, którego słuchać będziemy, pochodzi od Ciebie. Spraw przeto, byśmy je przyjęli z takim skupieniem umysłu i gotowością serca, aby głęboko zapadło w nas i przyniosło plon obfity. Amen.

MODLITWA PO RODZINNYM CZYTANIU PISMA ŚWIĘTEGO
Użycz nam, prosimy Cię, Panie, pomocy łaski Twojej, abyśmy prawdy poznane dzięki Twemu pouczeniu, zdołali je wypełnić z Twoją pomocą, przez Chrystusa Pana naszego. Amenalbo:Duchu Święty, Boże, pragniemy być według wskazania Apostoła wykonawcami słowa, a nie słuchaczami tylko. Udziel nam więc mocy Twojej, abyśmy wykonując słowo usłyszane, wzrastali w dobrym i zbawili dusze nasze. Amen.

MODLITWY PRZED RODZINNYM POSIŁKIEM

W tradycji chrześcijańskiej, a szczególnie naszej polskiej, zakorzeniony jest powszechny zwyczaj modlitwy tak przed posiłkami (błogosławieństwo stołu), jak i po posiłkach (dziękczynienie za dary Boże)

MODLITWY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED POSIŁKIEM.

Pobłogosław, Panie, nas i te dary, które dzięki Twojej hojności będziemy spożywali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.alboBłogosławiony jesteś, Wszechmogący Ojcze, Ty nam udzielasz codziennego chleba.Błogosławiony jesteś, Jednorodzony Synu Boży, Ty nas karmisz swoim słowem.Błogosławiony jesteś, Duchu Święty, Ty nas zgromadziłeś na ten braterski posiłek. Pobłogosław, Boże, ten posiłek i udziel nam mocy do czynienia dobra. Amen.alboPobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PO POSIŁKU

Panie, racz dać wszystkim ludziom konieczny pokarm, aby razem z nami składali Tobie dziękczynienie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.alboWszechmogący Boże, dzięki Ci składamy za wszystkie Twoje dobrodziejstwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.alboBoże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za ten pokarm i napój, który dałeś nam do spożycia. Spraw, abyśmy stali się kiedyś uczestnikami uczty niebieskiej w Twoim królestwie i nieustannie śpiewali Tobie pieśń chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.alboDzięki Ci, Boże, który nas posiliłeś Twymi darami i wspomóż nas w wypełnianiu Twojej świętej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.alboZa ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci sławimy Ciebie, Boże. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

RODZINNA MODLITWA WIECZORNA

Wieczorem, gdy wszyscy są po zajęciach, rodzina zgromadzona przy ołtarzyku domowym spotyka się z Bogiem na modlitwie. Po znaku krzyża wszyscy skupią się na minionym dniu, aby zrobić sobie rachunek sumienia, przeprosić Pana Boga za winy popełnione w dniu dzisiejszym poprzez wzbudzenie sobie żalu za grzechy. Następnie rodzina dziękuje Panu za kończący się dzień i prosi o szczęśliwą noc. Można odmówić cały pacierz, Anioł Pański i jedną z modlitw zamieszczonych poniżej. Dobrze będzie zakończyć modlitwy wieczorne Apelem Jasnogórskim.

Boże, który stwarzasz wszechświat i niebiosa, Ty przyoblekasz dzień blaskiem twej światłości, a noc słodyczą spokojnego snu. Ty dajesz odpoczynek znużonemu ciału, ażeby mogło pełnić obowiązki dnia. Ty dajesz ulgę sercom utrudzonym i rozpraszasz lęki płynące z kłopotów i trosk. Dziękujemy Ci, Boże za cały ten dzień, a teraz, gdy zapada już milcząca noc, ślemy do Ciebie modły i błagania, żebyś sam przybył ku naszej pomocy. Z głębi naszego serca śpiewamy dziś Tobie hymny i pieśni pobożne, nasz Panie, bo kochamy Cię czystą dziecięcą miłością i uwielbiamy wielkość Twoją, Ojcze! Bądź, Boże,  odpocznieniem stałym naszych serc i miej w ciągłej opiece tych, co Ciebie proszą.
                                 (Modlitwa pierwszych chrześcijan)
albo

Panie, uczyń znak krzyż nad naszym domem. Nakryj Twoją dłonią dach, który nas osłania. Prawicą Twoją osłoń nasze łoża, na których spoczywamy. Zachowaj nienaruszony oddech, którym obdarzyłeś moje ciało. Daj nam spokojny odpoczynek w ciągu tej nocy, abyśmy o świcie, w pełni rozbudzeni i ugruntowani w nowym rozradowaniu mogli wznosić ku Tobie głos naszej modlitwy nasyconej zapachem wiary.
Święty Grzegorz z Nazjanu. (parafraza)
albo

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz jest słodkie, ciężar lekki, przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć. Amen.alboWielbię Ciebie, mój Boże i kocham z całego serca. Dziękuję Ci, żeś nas stworzył i zachował tego dnia. Przebacz nam nasze winy i przyjmij dobro, które, z Twoją pomocą dziś uczyniliśmy. Strzeż nas w czasie spoczynku i zachowaj od zła wszelkiego. Niech łaska Twoja będzie zawsze z nami i ze wszystkimi, których nam powierzyłeś.Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

RODZINNE MODLITWY W RÓŻNYCH OKOLICZNOŚCIACH


MODLITWA O ŁASKĘ RODZICIELSTWA
Boże, od którego każde ojcostwo pochodzi! Odda­jemy się Tobie na rodzicielską służbę. Spraw, aby nasza miłość była miłością płodną.
Pobłogosław naszej jedności i uczyń ją owocującą. Daj nam zdrowe, udane dzieci. Przenieś na nie wszystko, co jest w nas dobrego. Spraw, abyśmy je dobrze wyposażyli do ży­cia i rozwoju. Błogosław im, niech będą Twoje od pierwszej chwili poczęcia. Czuwaj nad nimi. Przygo­tuj nas do wypełniania rodzicielskich zadań. Rozszerz nasze serca! Daj nam ofiarność, cierpliwość i wyrozumiałość.
Naucz nas umiejętności wychowawczych. Spraw, aby dzieci nasze rosły ku Twojej chwale i wypełniały Twoją wolę.
Matko Najświętsza! Uczyń nas w przyszłości dobrymi rodzicami.

MODLITWA RODZICÓW OCZEKUJĄCYCH DZIECKA
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze, Stwórco i Miłośniku Życia! Ty powołujesz nas do kontynuacji Twego stwórczego dzieła. Tobie zawierzamy nasze dziecko. Pozwól nam dobrze przygotować się do jego narodzin. Spraw, abyśmy wsparci Twoją łaską, wiernie wypełniali nasze rodzicielskie obowiązki.
Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, która z taką czułością otaczałaś Jezusa, Swego Syna, ochraniaj nasze dziecko i nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA MATKI OCZEKUJĄCEJ DZIECKA
Maryjo, Matko Dobrej Rady, Ciebie proszę o pomoc, aby dziecko moje, dopiero co poczęte, stało się radością naszego domu, narodu i Kościoła.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA MATKI W STANIE BŁOGOSŁAWIONYM
Umiłowany, niebieski Ojcze. Dziękuję Ci, że udzieliłeś mi łaski noszenia i dania życia. Przygoto­wałeś we mnie tajemnicę życia i za nią pragnę Ciebie wielbić.
Pozwól mi więc dojrzale dziękować za ten wielki dar. Uświęć ofiarę mojego wysiłku, stań przy mnie w trudnej godzinie, daj, abym mężnie wytrwała i zro­dziła zdrowe dziecko. Z mężem zawierzamy je Twojej ojcowskiej miłości i przyjmiemy wszystko, co przyj­dzie nam wykonać i wycierpieć. Udziel mi dobrych, czystych myśli, abym karmiła moje dziecko nie tylko swoją krwią, lecz także Twoją łaską i prawdziwą miłością.
Nie dozwól nam nigdy zapomnieć, że dziecko zostało nam powierzone i ma się stać dzieckiem Bożym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA OJCA W INTENCJI OCZEKIWANEGO DZIECKA
Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze, Stwórco i Miłośniku życia, Ty powołujesz nas do kontynuacji Twego stwórczego dzieła. Tobie, który jesteś Miłością, powierzam nasze dziecko.
Racz obdarzyć go zdrowiem, pozwól mu cieszyć się darem Twej łaski i doprowadź je do pełni życia w Twojej miłości.
Spraw, abyśmy wsparci Twą łaską, wiernie wypełnili nasze obowiązki i zadania względem dziecka, którym nas chcesz obdarzyć.
Niech nasza rodzina stanie się żywym Kościołem Twego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki. Amen.

MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI
Boże, który powołując nas do małżeństwa, raczyłeś je wzbogacić potomstwem, polecamy Ci gorąco nasze najukochańsze dzieci. Oddajemy je pod Twą ojcowską opiekę, aby wzrastały w Twej świętej bojaźni, wiodły życie prawdziwie chrześcijańskie i przyniosły pociechę nie tylko nam, ale i Tobie, naszemu Stwórcy, i Ojczyźnie. Spójrz, Panie, wśród jakich ludzi się obracają. Udziel im, Panie, pomocy i obrony, nam zaś dopo­móż, abyśmy świadomi niebezpieczeństwa, jakie nam grozi, przykładem naszego życia i obyczajów, najdo­skonalszym zachowaniem świętych praw Twoich i Twego Kościoła, zdołali ich doprowadzić ścieżkami cnoty i Twoich przykazań do nieba, gdzie będziemy sławić Ciebie na wieki. Amen.


MODLITWA W INTENCJI STARSZYCH RODZICÓW ZMĘCZONYCH ŻYCIEM
Panie, Boże Wszechmogący, który wybrałeś za matkę Twego Syna Najświętszą Maryję Pannę, spraw, bym znalazł(a) tyle siły i pogody, by przyjąć w nasz dom rodziców mojej żony (mojego męża). Spraw, abym zawsze im służył(a) jak syn (córka), bez buntu moje zdrowie i czas. Daj, abym był(a) wyrozumia­ły (a) i cierpliwy(a) dla ich starości, abym do końca z godnością człowieka wierzącego w Ciebie spełniają  przyjęte obowiązki  ich opiekunów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA DZIECI ZA RODZICÓW
Wszechmogący, wieczny Boże, - dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi. Po Tobie, Boże, zawdzięczam im najwięcej. Oni byli Twoimi współpracownikami w daniu mi życia ciała i nadprzyrodzonego życia duszy, oni włożyli i wkładają wiele troski o moje zdrowie, wykształcenie i wychowanie. Spraw, Panie, abym   umiał   docenić   ich starania i był zawsze wdzięczny. Ty zaś łaską swoją racz wynagrodzić ich trud. Daj im zdrowie i wszystkie łaski, które są im potrzebne do szczęścia i zbawienia. Dla mnie zaś, Boże Ojcze,  daj być dla nich pociechą, wspomóż mnie, bym ich kochał, szanował i zawsze im dopo­magał.   Boże  Ojcze,  wysłuchaj   modlitwy  swojego dziecka i błogosław we wszystkim moim rodzicom i całej naszej  rodzinie,  aby stanowiła jedno  serce i jedną duszę w Chrystusie, Panu naszym. Amen.

MODLITWA ZA CHOREGO W RODZINIE
Ojcze niebieski, spójrz na N., członka mojej rodzi­ny, który zachorował. Popatrz na jego duchowe i cie­lesne cierpienia. Pozwól mu doznać Twojej pomocy, aby służył Ci w zdrowiu duszy i ciała, jeśli się to zgadza z Twoją wolą. Racz więc sprawić, by znalazł siłę w zaufaniu do ojcowskiej Twej ręki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA ZA ZMARŁEGO W RODZINIE
Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania.
Wprawdzie przygniata nas konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane, będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom ziemskiego pielgrzymowania - będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna.
O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszała nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i
nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA W KRYZYSIE MAŁŻEŃSKIM
Ojcze nasz, zwracamy się do Ciebie z pokorną i gorącą modlitwą. Ty połączyłeś nas nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy pozostali sobie wierni aż do śmierci. Nie wiem, jak to możliwe, że osoby, które się miłują, a na pewno kiedyś miło­wały, mogą się tak wzajemnie, tak boleśnie ranić.
Boże, pośpiesz na pomoc sercu mojemu. Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński, jak wiele jeszcze muszę się uczyć i jak wiele przecierpieć. Uczyń mnie wielkodusznym, bym umiał przebaczać. Daj mi cierpliwość, bym zdołał przetrwać. Wzmocnij moje słabnące siły, uchroń zagrożoną miłość. Niech poprzez doświadczenie wzmacnia się i dojrzewa, a minie zły czas.
Panie mój, chcę pozostać wiernym, aż do końca. Amen.

RODZINNE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO
Zaleca się, aby w rodzinie było czytane Pismo Święte w miarę możliwości codziennie, a przynajmniej raz w tygod­niu. Jako spotkanie ze Słowem Bożym, dobrze jest poprze­dzić czytanie modlitwą.

MODLITWA PRZED RODZINNYM CZYTANIEM PISMA ŚWIĘTEGO
Ojcze światła, prawdziwe światło pochodzi od Ciebie! My, ludzie, możemy prawdziwe światło tylko przyjąć, ale nie dawać. Ześlij Twe światło w nasze dusze, abyśmy Cię poznali, Ciebie kochali i w miłości ku Tobie stali się szczęśliwi. Amen.

albo:

Duchu Święty, Boże, słowo, którego słuchać będziemy, pochodzi od Ciebie. Spraw przeto, byśmy je przyjęli z takim skupieniem umysłu i gotowością serca, aby głęboko zapadło w nas i przyniosło plon obfity. Amen.

MODLITWA PO RODZINNYM CZYTANIU PISMA ŚWIĘTEGO
Użycz nam, prosimy Cię, Panie, pomocy łaski Twojej, abyśmy prawdy poznane dzięki Twemu pouczeniu, zdołali je wypełnić z Twoją pomocą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen

albo:

Duchu Święty, Boże, pragniemy być według wskazania Apostoła wykonawcami słowa, a nie słuchaczami tylko. Udziel nam więc mocy Twojej, abyśmy wykonując słowo usłyszane, wzrastali w dobrym i zbawili dusze nasze. Amen.

MODLITWY PRZED RODZINNYM POSIŁKIEM
W tradycji chrześcijańskiej, a szczególnie naszej polskiej, zakorzeniony jest powszechny zwyczaj modlitwy tak przed posiłkami (błogosławieństwo stołu), jak i po posiłkach (dziękczynienie za dary Boże)

MODLITWY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED POSIŁKIEM.
Pobłogosław, Panie, nas i te dary, które dzięki Twojej hojności będziemy spożywali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

albo

Błogosławiony jesteś, Wszechmogący Ojcze, Ty nam udzielasz codziennego chleba.
Błogosławiony jesteś, Jednorodzony Synu Boży, Ty nas karmisz swoim słowem.
Błogosławiony jesteś, Duchu Święty, Ty nas zgro­madziłeś na ten braterski posiłek. Pobłogosław, Boże, ten posiłek i udziel nam mocy do czynienia dobra. Amen.

albo

Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten po­siłek, tych, którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem i radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PO POSIŁKU
Panie, racz dać wszystkim ludziom konieczny pokarm, aby razem z nami składali Tobie dziękczynienie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

albo

Wszechmogący Boże, dzięki Ci składamy za wszystkie Twoje dobrodziejstwa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

albo

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za ten pokarm i napój, który dałeś nam do spożycia. Spraw, abyśmy stali się kiedyś uczestnikami uczty niebieskiej w Twoim królestwie i nieustannie śpiewali Tobie pieśń chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

albo

Dzięki Ci, Boże, który nas posiliłeś Twymi darami i wspomóż nas w wypełnianiu Twojej świętej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

albo

Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci sła­wimy Ciebie, Boże. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

RODZINNA MODLITWA WIECZORNA
Wieczorem, gdy wszyscy są po zajęciach, rodzina zgro­madzona przy ołtarzyku domowym spotyka się z Bogiem na modlitwie. Po znaku krzyża wszyscy skupią się na minio­nym dniu, aby zrobić sobie rachunek sumienia, przeprosić Pana Boga za winy popełnione w dniu dzisiejszym poprzez wzbudzenie sobie żalu za grzechy. Następnie rodzina dzię­kuje Panu za kończący się dzień i prosi o szczęśliwą noc. Można odmówić cały pacierz, Anioł Pański i jedną z mo­dlitw zamieszczonych poniżej. Dobrze będzie zakończyć modlitwy wieczorne Apelem Jasnogórskim.

Boże, który stwarzasz wszechświat i niebiosa, Ty przyoblekasz dzień blaskiem twej światłości, a noc słodyczą spokojnego snu. Ty dajesz odpoczynek znużonemu ciału, ażeby mogło pełnić obowiązki dnia. Ty dajesz ulgę sercom utrudzonym i rozpraszasz lęki płynące z kłopotów i trosk. Dziękujemy Ci, Boże za cały ten dzień, a teraz, gdy zapada już milcząca noc, ślemy do Ciebie modły i błagania, żebyś sam przybył ku naszej pomocy. Z głębi naszego serca śpiewamy dziś Tobie hymny i pieśni pobożne, nasz Panie, bo kochamy Cię czystą dziecięcą miłością i uwielbiamy wielkość Twoją, Ojcze! Bądź, Boże,  odpocznieniem stałym naszych serc i miej w ciągłej opiece tych, co Ciebie proszą.
                                 (Modlitwa pierwszych chrześcijan)

albo

Panie, uczyń znak krzyż nad naszym domem. Nakryj Twoją dłonią dach, który nas osłania. Prawicą Twoją osłoń nasze łoża, na których spoczywamy. Zachowaj nienaruszony oddech, którym obdarzyłeś moje ciało. Daj nam spokojny odpoczynek w ciągu tej nocy, abyśmy o świcie, w pełni rozbudzeni i ugruntowani w nowym rozradowaniu mogli wznosić ku Tobie głos naszej modlitwy nasyconej zapachem wiary.
Święty Grzegorz z Nazjanu. (parafraza)

albo

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz jest słodkie, ciężar lekki, przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć. Amen.

albo

Wielbię Ciebie, mój Boże i kocham z całego serca. Dziękuję Ci, żeś nas stworzył i zachował tego dnia. Przebacz nam nasze winy i przyjmij dobro, które, z Twoją pomocą dziś uczyniliśmy. Strzeż nas w czasie spoczynku i zachowaj od zła wszelkiego. Niech łaska Twoja będzie zawsze z nami i ze wszystkimi, których nam powierzyłeś.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.


Dzisiaj jest

poniedziałek,
24 czerwca 2024

(176. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
14599

Statystyki

statystyka